【કોરોનાની બીજી અને ત્રીજી લહેર વચ્ચેનો બ્રિધીંગ ટાઈમ મહત્વનો છે!】

એક હતું જંગલ. એ જંગલમાં તીડ અને કીડી રહેતા હતા. ઉનાળાની ઋતુ હતી. તીડ તો હસતું ગાતું અને આનંદ કિલ્લોલ કરતું. જ્યારે આ બાજુ કીડી પોતાનું દર બનાવવામાં વ્યસ્ત હતી. એકાએક તીડની દ્રષ્ટિ કીડી ઉપર પડી. એટલે તીડે પૂછ્યું કે "કીડીબેન, આટલી સરસ ઋતુ છે અને તમે આ કઈ માથાકૂટમાં પડ્યા છો?", કીડીએ ઉપર આકાશ … Continue reading 【કોરોનાની બીજી અને ત્રીજી લહેર વચ્ચેનો બ્રિધીંગ ટાઈમ મહત્વનો છે!】